GDPR

Personuppgifter

När HS Certifiering AB (org. nr. 556748-0966) bestämmer ändamål och medel för att behandla dina personuppgifter, är HS Certifiering AB den personuppgiftsansvarige.

Vi behandlar i huvudsak personuppgifter i form av kontaktuppgifter så som namn, (elektronisk och fysisk) adress, telefonnummer samt personuppgifter rörande din yrkesroll, exempelvis vilken befattning du har i din verksamhet och vilka ansvarsområden det innebär. Beroende på ändamål, har vår personuppgiftsbehandling olika lagliga grunder, så som fullgörande av avtal med dig eller din arbetsgivare, på grund av rättsliga förpliktelser eller våra berättigade intressen. Vi anser att ett av de bästa sätten att skydda dina personuppgifter på, är att inte samla in och spara dem. Därför samlar vi in och lagrar så lite som möjligt. Vi är noggranna med informationssäkerhet i sin helhet och dess viktiga samspel med det övergripande skyddet av dina personuppgifter.

Något vi känner särskilt starkt för är de rättigheter som du har friheten att åberopa.

Särskilt har du rätt till:

  • … att vara informerad – du har rätt att vara informerad om hur vi behandlar dina uppgifter. Vid den oönskade händelsen av en personuppgiftsincident, har du rätt att bli informerad om det sannolikt leder till en hög risk för dig;
  • … tillgång – du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag med tillhörande information om vilka personuppgiftsbehandlingar vi utfört;
  • … rättelse – du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter blir rättade eller kompletterade;
  • … att bli glömd – du har rätt att begära att vi raderar uppgifter vi sparat om dig, i vissa fall. Exempelvis utom då vi behöver personuppgifterna för att uppfylla lagkrav;
  • … begränsning av behandling – du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter;
  • … dataportabilitet – du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett portabelt format om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (där du är avtalspart) som laglig grund;
  • … att göra invändningar – du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter;
  • … att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling;
  • … att klaga till en tillsynsmyndighet – om du inte tycker att vi sköter oss, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss
Vissa av rättigheterna är inte ovillkorliga och kan inte alltid mötas. Vi gör särskilda bedömningar i varje enskilt fall och du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha en närmare förklaring.
E-post: info@hscertifiering.se
Brev: HS Certifiering AB, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
Telefon: 0703-11 20 50

Kontakta vårt dataskyddsombud
Vi har också utsett ett dataskyddsombud som, bland annat, verkar för att övervaka vår efterlevnad av gällande dataskyddsreglering men som också särskilt finns till för dig avseende frågor och funderingar som rör våra personuppgiftsbehandlingar.
E-post: dataskyddsombud.h@hushallningssallskapet.se

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten
Om du inte tycker att vi sköter oss, kan du också kontakta vår kompetenta tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
E-post: imy@imy.se
Brev: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00