Information avseende Coronavirus Covid-19

Vi på HS Certifiering följer riktlinjer från myndigheter samt för dialog med ackrediteringsmyndigheten och regelverk vi certifierar.

Vi bevakar även information från livsmedelsnäringarna och regeringen avseende svensk livsmedelsproduktion och internationell handel. Vår personal vidtar strikta hygienregler enligt folkhälsomyndigheten.

Vårt mål är att bistå kunder med service för att bidra till säkerställandet av livsmedelsförsörjning och obrutna varuflöden av livsmedel i samhället.

Vi har möjlighet att erbjuda service på distans genom digitala hjälpmedel enligt respektive regelverk. Kontakta din revisor för aktuell information.

HS Certifiering
Certifiering och kontroll av livsmedel
Ackrediterade av Swedac
Medlem i Swetic – svensk branschorganisation för testning, inspektion och certifiering

 

Information regarding Corona Covid-19

HS Certification strictly follow guidelines from authorities and regulations we certify.

Our staff adopts strict hygiene rules according to the public health authority in Sweden.
On farm sites and wherever possible we try keep meetings outdoors.

Our goal is to assist customers with service to help ensure food supply in society.

We may provide service remotely through digital tools and according to standards. Contact your auditor for latest information.

HS Certification
Certification and control of foods
Accredited by Swedac
Member of Swedish association for testing inspection and certification